ERASMUS+ privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Krāsainās Pērles” (turpmāk – SIA), reģ. Nr. 40203073460, adrese: Skaistkalnes iela 15, Rīga, Latvija, LV-1004, tālrunis: +371 26 197 316, e-pasts: pasts@krasainasperles.lv.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par SIA personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, apstrādājamo personas datu apjomu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem, datu aizsardzību, kā arī informēt par datu subjekta tiesībām.
SIA ir Montesori pirmsskolas “Krāsainās Pērles” dibinātāja, kas nodrošina Erasmus+ programmas īstenošanu pieaugušo izglītības jomā. Līdz ar to SIA pienākumos ietilpst Erasmus+ programmas pārvaldība, t.sk. Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma pārvaldība.
SIA attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic, lai nodrošinātu Erasmus+ programmas īstenošanu ir uzskatāma par apstrādātāju Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē. Tas nozīmē, ka SIA ir uzskatāma par pārzini personas datu apstrādei.
Informācija par Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādi ir pieejama šeit: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

Lai nodrošinātu Erasmus+ programmas īstenošanu, SIA apstrādā personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regulu (ES) 2021/817, ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās “Erasmus+” un atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regula (ES) 2021/888, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ Regulas (ES) 2018/1475 un (ES) Nr. 375/2014;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.
Personas datu kategorijas, nolūki personas datu apstrādei

SIA, lai nodrošinātu Erasmus+ programmas īstenošanu un kontroli, ko noteic augstāk norādītās regulas, ir uzskatāma par apstrādātāju. SIA kā apstrādātājam ir tiesības apstrādāt šādus personas datus:

 • identifikācijas datus: vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, dzimšanas dati;
 • īpašu kategoriju personas datus: informācija par invaliditātes (ne)esamību, kā arī funkcionālo traucējumu veidu, tautību, valsts piederību;
 • kontaktinformāciju: adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • ar dalību programmā saistītus datus: par piedalīšanos pasākumos, projektos, pasākumos programmu ietvaros, foto un video materiāli, pieredzes stāsti;
 • datus par izglītību un prasmēm: iegūtā profesionālā kvalifikācija, izglītības iestāde valodu prasmes un cita informācija, kas nepieciešama dalībai Erasmus+ programmā;
 • finanšu datus: bankas konta rekvizīti, stipendiju, atlīdzību, kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati;
 • datus, kas nepieciešami statistikai: piemēram, vecums, apgūtā programma, izglītības iestāde u.c..

Nolūks personas datu apstrādei ir sniegt sabiedrībai informāciju par SIA organizētajiem pasākumiem, aktivitātēm, kā arī tos popularizēt, lai nodrošinātu sabiedrības informētību par Erasmus+ programmām, kā arī citām aktivitātēm, ko koordinē un nodrošina SIA.

Lai sasniegtu nolūku, SIA apstrādā Erasmus+ programmu dalībnieku, ekspertu, sadarbības partneru, SIA nodarbināto personas datus (video, foto, intervijās ar SIA darbiniekiem ietvertie personas dati u.c.), publicējot SIA uzturētajās tīmekļvietnēs un sociālajos tīklos.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir sabiedrības intereses, SIA nodrošinot Eiropas Savienības un budžeta līdzekļu izlietojuma pārredzamību un SIA normatīvajos aktos noteiktu uzdevumu (izplatīt informāciju par SIA īstenotajām programmām un projektiem) veicot pasākumu un aktivitāšu atspoguļošanu un popularizēšanu.

Ja pasākuma dalībnieks nevēlas, lai viņa fotoattēls un informācija par dalību pasākumā tiek izmantota šim nolūkam, pasākuma dalībniekam ir tiesības pret to iebilst, rakstiski informējot SIA.

Pasākumu videoierakstu un publicitātes attēlu pieejamībai nav noteikts laika ierobežojums.

Lai SIA pierādītu izmaksas par noteikta pasākuma organizēšanu, kas saistīts ar Erasmus+ programmā paredzēta pasākuma organizēšanu, SIA apstrādās pasākuma dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, parakstu. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir regulas Nr.2021/817 noteikto pienākumu izpilde.

Personas datu saņēmēji

SIA var nodot personas datus:

 • apstrādātājam, kas nodrošina SIA informācijas sistēmu uzturēšanu un pilnveidošanu;
 • pasākumu organizētājiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, SIA sadarbības partneriem, ja tādi tiek iesaistīti Erasmus+ programmas izpildē;
 • auditoriem, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei, Eiropas Komisijai kā pārzinim;
 • pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic tīmekļa plūsmas uzraudzību, kā arī SIA tīmekļvietņu uzturēšanu.
Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

Glabāšanas periods

SIA saistībā ar Erasmus+ programmas īstenošanu saņemtos personas datus un dokumentus glabā atbilstoši Eiropas Komisijas kā pārziņa norādītajam, proti, trīs gadus pēc attiecīgā projekta izpildes.

Glabāšanas periods var būt noteikts normatīvajos aktos par projektu un programmu īstenošanu, grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos, likumos, kas nosaka prasījumu noilgumu termiņus u.c. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.

Ja personas datu apstrāde ir pamatota ar datu subjekta piekrišanu, tad pēc datu subjekta piekrišanas atsaukšanas, SIA personas datus neapstrādās.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, vēršoties pie SIA:

 • saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz personu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, kā arī saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi;
 • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • prasīt savu personas datu dzēšanu;
 • iebilst savu personas datu apstrādei;
 • prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
 • saņemt savus personas datus, ko klients ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja tas uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses.

Saziņa par personas datu apstrādes jautājumiem

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi SIA, ziņojiet par to SIA e-pastā: pasts@krasainasperles.lv vai sūtiet informāciju SIA Erasmus+ projekta koordinatorei uz e-pastu: marina@krasainasperles.lv, kas izvērtēs Jūsu iesniegto informāciju un/vai pieprasījumu un sniegs atbildi.

SIA ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Erasmus+ mājaslapas sadaļā “Erasmus+ privātuma politika”.